curs-adr

Objectius Generals:

· Aplicar la legislació vigent per al Transport de mercaderies perilloses per carretera. · Sensibilitzar als conductors. · Formar els conductors i ensinistrar per actuar en cas d’emergència. · Preparar els alumnes per obtenir el certificat de formació de conductor de mercaderies perilloses de les especialitats bàsic, cisternes i explosius en els exàmens oficials convocats per la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tipus:

Formació oficial homologada per la DGT

Alumne objectiu:

Dirigit a professionals del sector del transport de mercaderies per carretera que necessitin obtenir el certificat de conductor de transport de mercaderies perilloses per carretera, especialitats de bàsic i cisternes.

Requisits:

Es requereix 1 any d’antiguitat del permís B i capacitat psicofísica de conductor professional. Assistència al 100% de les hores del curs.

Material del curs:

1. Manual de conductor ADR. 2. Exercicis pràctics.

Títols:

1. El títol d’assistència i aprofitament del curs emès per Codig. 2. El certificat vàlid per a l’exercici professional serà expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit després de superar l’examen oficial. Per a la presentació a examen es requereix previ pagament de la corresponent taxa d’examen que dóna dret a dos exàmens en un termini de sis mesos. Requisits de la DGT per a l’obtenció del carnet ADR (certificat ADR de formació del conductor amb validesa a Europa).

Pograma:

FORMACIÓ BÀSICA COMÚ – Transport de mercaderies perilloses No en Cisternes: Classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

Normes generals dels conductors. Normes generals sobre circulació. Vehicles i Mitjans de transport de mercaderies perilloses. Manipulació i estiba de paquets: subjecció i protecció de la càrrega. Prohibicions de càrrega en comú en un mateix vehicle o contenidor. Incompatibilitats. Precaucions relatives als productes alimentaris, altres objectes per al consum i aliments per animals. Normes generals sobre càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses. Documents del Transport de mercaderies perilloses. Les Matèries Perilloses. Disposicions especials pari el Transport de mercaderies perilloses: Mesures de prevenció: Seguretat adequada per als diferents tipus de riscos. Utilització dels equips de protecció personal. Utilització d’aparells portàtils d’enllumenat. Normes especials d’actuació en cas d’accidents i avaries. Primers Auxilis. Transport multimodal: operacions de maneres múltiples de transport. Responsabilitat civil: Informació general. Assegurança obligatòria. Medi ambient i contaminació. Trasllat de residus: el seu control. Mesures a adoptar per evitar la contaminació en cas d’abocament de càrrega. Dispositius de protecció del medi ambient. Avaluació de coneixements. ESPECIALITAT DE CISTERNES – Transport de mercaderies perilloses en Cisternes: Classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Cisternes, contenidors cisternes i contenidors de gas d’elements múltiples. Disposicions específiques relatives a la utilització de cisternes, contenidors cisterna i contenidors de gas d’elements múltiples. Altres disposicions relatives a la utilització dels vehicles cisternes i contenidors de gas d’elements múltiples. Comportament en marxa dels vehicles cisterna, contenidors cisterna i contenidors de gas d’elements múltiples. Pràctiques.

PRIMERS AUXILIS.

Tècniques d’obertura de vies aèries. Tècniques de reanimació cardiopulmonar. Tècniques de control d’hemorràgies externes. Posició lateral estable dels ferits. Immobilització de fractures.

EXTINCIÓ D’INCENDIS.

Extinció d’un foc d’un líquid inflamable amb un extintor. Extinció d’un foc d’un líquid inflamable en gravetat amb un extintor. Extinció d’un foc de material sòlid amb un extintor. Extinció d’un foc de gas amb un extintor. Extinció d’un foc amb mànega en un líquid inflamable. Extinció d’un foc amb mànega en un sòlid inflamable.