curso-cap

Què és el CAP

L’acrònim CAP significa Certificat d’Aptitud Professional i té validesa en tot el Territori de la Unió Europea. Acredita que un conductor ha superat els cursos i exàmens exigits per a l’obtenció de la qualificació inicial com a conductor professional. A l’Autoescola Miró t’oferim la possibilitat que es pugui obtenir el permís i aquest certificat al mateix temps.

Qualificació Inicial i Formació Contínua

Amb l’aprovació del Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, s’estableix l’obligatorietat de realitzar un curs de formació continu per als conductors dedicats al transport de mercaderies i viatgers que circulin per les vies de territori espanyol o europeu. Amb aquest curs s’obtindrà el Certificat d’Aptitud per a Professionals dedicat a aquest sector, el qual té com a objectiu aconseguir conductors més professionals i més qualificats que s’adaptin a les noves exigències del mercat per carretera, garantint la seguretat viària amb la qual tots els ciutadans han d’estar compromesos. Què suposarà per als professionals de transport de mercaderies i persones el certificat? L’actualització de coneixements que es van obtenir en un principi amb els corresponents carnet de conduir D1, D1 + E, D o D + E i C1, C1 + E, mostrant un gran interès a l’estalvi i racionalització del consum de carburant. Hi ha dues modalitats mitjançant les quals pot obtenir el seu certificat d’aptitud professional: ordinària i accelerada, les quals dependran de l’edat i del seu tipus de vehicle que es necessiti conduir.

Certificat d’Aptitud Professional

Aquells conductors dedicats al transport de mercaderies o passatgers per les carreteres espanyoles o europees tenen com a requisit indispensable i obligatori la necessitat d’obtenir un Certificat d’Aptitud Professional que verifiqui la seva qualificació professional i la potestat per realitzar aquesta activitat. Aquest Certificat d’Aptitud per a Conductors Professionals tindrà validesa en tot el territori europeu. Per aconseguir el Certificat nostres autoescoles li proporcionen una formació inicial i contínua i li assegura aconseguir l’apte en l’examen que han de realitzar després del curs de formació. Els conductors obligats a obtenir aquest permís són aquells que posseeixin els permisos de conduir següents: D1, D1 + E, D o D + E i C1, C1 + E. Per a més informació sobre tot el relacionat amb el CAP, el curs de formació, temari i prova, podrà sol·licitar a les nostres autoescoles sense cap compromís. Així mateix oferim la possibilitat d’aquells que no tinguin alguns dels permisos de conduir nomenats anteriorment i desitgin obtenir-los, el aconseguir al mateix temps que el seu Certificat, sense necessitat de demorar en el temps.

Obtenir el Certificat Cap

Necessites obtenir el Certificat d’Aptitud per a conductors professionals (CAP) ?. El Certificat d’Aptitud per a conductors professionals és de caràcter obligatori per a aquells conductors o conductores dedicats al transport de mercaderies o passatgers. Amb caràcter general serà obligatori per a tots els conductors o conductores que adquireixin un permís de conduir D1, D1 + E, D o D + E a partir l’11 de setembre del 2008 i per a tots aquells que tinguin un permís de circulació C1, C1 + I, després l’11 de setembre del 2011. Per aconseguir aquest certificat caldrà rebre un curs de formació i posteriorment al mateix realitzar una prova que hauran de superar. Aquells que haguessin aconseguit el permís de conduir anterior a aquestes dates, per obtenir aquest certificat hauran únicament realitzar un curs sense necessitat de fer cap prova. A les nostres autoescoles rebran una formació contínua fàcil i assequible permetent superar aquesta prova i per tant aconseguir el Certificat obligatori que li permeti realitzar la seva activitat professional d’acord al Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.